akishuon gear gears gloves green_eyes green_hair hair_ribbon kagiyama_hina ribbon short_hair touhou // 800x1000 // 961.8KB akishuon alternate_hairstyle braid dress elbow_gloves gloves green_eyes hong_meiling red_hair short_hair touhou twin_braids // 708x708 // 445.1KB
1